ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบโดย ครูสุวิทย์ ดวงดี โรงเรียนท่าบ่อ